Dispute si litigii asociatii de proprietariBiroul nostru de mediere poate facilita solutionarea de dispute si litigii asociatii de proprietari dupa cum urmeaza:

1.Restante la plata intretinerii;

2.Conflicte intre vecini;

3.Conflicte intre adminstratori si asociatia de proprietarii;

4.Conflictele intre asociatiile de proprietari si furnizorii de utilitati;

Avantajele medierii in raport cu instanta de judecata:

- Timp scurt de solutionare( de la o zi pana la doua luni in functie de complexitatea cazului);

Cheltuieli cu 50% mai mici decat un proces in instanta;

Partile implicate in disputa decid singure care este cea mai buna solutie pentru stingerea conflictului;

Pastrarea relatiilor dintre parti;

Procedura comoda flexibila, informala (fara martori,nervi, stres , fara termene de judecata);

Confidentialitatea disputei/litigiului;

Un cadru de discutie placut


Procedura medierii privind recuperarea rapida a restantelor la intretinere (maxim 30 de zile):


Acordul de mediere este titlul executoriu


Pasul 1- Cererea de mediere adresata de asociatia de proprietari mediatorului;

Pasul 2-Invitatie la mediere adresata de mediator, partii adverse;

Pasul 3- Informarea partii adverse de catre mediator despre avantajele procedurii medierii si semnarea contractului de mediere de catre parti;

Pasul 4- Negocieri intre parti asistate de mediator si avocati (dupa caz)

Pasul 5- Ajungerea la o solutie agreata de parti si semnarea acordului de mediere privind reesalonarea platii datoriilor la intretinere si un eventual privilegiu imobiliar ;

Pasul 6Obtinerea titlului executoriu prin atestarea acordului de mediere de catre avocatul ales de mediator cu acordul partilor sau de catre avocatii partilor.

Atestarea acordului de mediere la avocatul cu care colaboreaza biroul nostru costa aproximativ 250 lei, inclusiv TVA, pana la suma de 15.000 lei inclusiv.

Pasul 7 –Executarea silita a acordului de mediere (in cazul nerespectarii acestuia) prin intermediul executorului judecatoresc .

Executorul judecatoresc in baza acordului de mediere atestat de avocat va putea incepe executarea silita impotriva debitorului, fara a mai fi necesara o hotarare judecatoreasca definitiva (se reduce procedura de recuperare a debitului de la doi ani la 6-8 luni doar in situatia in care debitorul face contestatie la executarea silita).


Acte necesare pentru deschiderea dosarului de mediere:


- Statutul Asociatiei de Proprietari ;

- Sentinta judecatoreasca de infiintare a Asociatiei de Proprietari (copie);

- Hotararea Asociatiei de Proprietari prin care este numit Presedintele (copie);

- Ultimul tabel de intretinere (copie);

- Centralizatorul de penalitati (copie);

- Numele si domiciliul persoanei invitate la mediere;

- Copie dupa actul de identitate al Presedintelui;

- Delegatie avocatiala si card avocat daca asociatia de proprietari ce solicita medierea este reprezentata prin avocat in conditiile legii 51/1995 republicata privind profesia de avocat;

- Delegatie de serviciu si legitimatie de consilier juridic , potrivit legii 514/2003 cu modificarile ulterioare privind profesia de consilier juridic, daca asociatia de proprietari ce solicita medierea este reprezentata prin consilier juridic;

- Procura notariala expresa daca asociatia de proprietari care solicita medierea este reprezentata de o alta persoana decat cea care are calitatea de administrator, avocat sau consilier juridic .

Stampila Asociatiei de Proprietari

 


Puteti sa apelati cu incredere la mediator atunci cand aveti un conflict cu vecinul de scara sau cu conducerea asociatiei de proprietari.


MEDIATOR Tel : 0723.575.737

mediatorturcubogdan@gmail.com


DREPTURILE PROPRIETARILOR IN CADRUL ASOCIATIEI DE PROPRIETARI


Extras din Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizare asociatiilor de proprietari , republicata:


Proprietarii au urmatoarele drepturi:


a) sa participe, cu drept de vot, la adunarea generala a asociatiei de proprietari;

b) sa isi inscrie candidatura, sa candideze, sa aleaga si sa fie alesi in structura organizatorica a asociatiei de proprietari, daca au capacitatea deplina de exercitiu;

c) sa cunoasca toate aspectele ce tin de activitatea asociatiei si sa aiba acces, la cerere, la orice document al acesteia;

d) sa primeasca explicatii cu privire la calculul cotei de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari si, eventual, sa o conteste la presedintele asociatiei de proprietari, in termen de 10 zile de la afisarea listei de plata. Presedintele asociatiei de proprietari este obligat sa raspunda la contestatie in termen de 7 zile;

e) sa foloseasca partile comune de constructii si instalatii ale condominiului conform destinatiei pentru care au fost construite;

f) sa isi inchirieze proprietatea, fara a fi afectate exercitarea drepturilor si indeplinirea responsabilitatilor legate de asociatia de proprietari.


OBLIGATIILE PROPRIETARILOR IN CADRUL ASOCIATIEI DE PROPRIETARI


a) sa mentina in bune conditii proprietatea individuala, apartamentul sau spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta, pe propria cheltuiala. Niciun proprietar nu poate incalca, afecta sau prejudicia dreptul de proprietate comuna sau individuala al celorlalti proprietari din condominiu;

b) sa accepte accesul in apartamentul sau in spatiul propriu, cu un preaviz de 5 zile, al unui delegat al asociatiei, atunci cand este necesar si justificat sa se inspecteze, sa se repare ori sa se inlocuiasca elemente din proprietatea comuna, la care se poate avea acces numai din respectivul apartament sau spatiu. Fac exceptie cazurile de urgenta, cand accesul se poate face fara preaviz, conform prevederilor din statutul asociatiei de proprietari;

c) sa contribuie la constituirea mijloacelor banesti si materiale ale asociatiei de proprietari si sa achite in termenul stabilit cota de contributie care le revine in cadrul cheltuielilor asociatiei de proprietari;

d) sa ia masuri, in cadrul asociatiei, pentru modernizarea, consolidarea, reabilitarea termica, precum si pentru cresterea performantei energetice a cladirii, dupa caz, potrivit prevederilor legale, si sa achite cota-parte din costurile aferente. Indiferent de natura interventiilor, se va avea in vedere mentinerea aspectului armonios si unitar al intregii cladiri. In cladirile afectate de seisme, proprietarii au obligatia de a lua de urgenta masuri pentru consolidare, conform prevederilor legale in vigoare; lucrarile de reparatii, interventii etc. se vor executa cu personal autorizat, potrivit legii;

e) sa repare stricaciunile ori sa plateasca cheltuielile pentru lucrarile de reparatii, daca ei sau alte persoane care actioneaza in numele lor au provocat daune oricarei parti din proprietatea comuna sau unui alt apartament ori spatiu;

f) la instrainarea proprietatii, sa transmita toate obligatiile catre dobanditor, inclusiv cele cu privire la sumele de plata catre asociatia de proprietari existente la data tranzactiei, precum si orice alte informatii relevante sau avand consecinte asupra drepturilor si obligatiilor privitoare la proprietatea care este instrainata;

g) la dobandirea proprietatii, sa depuna in copie, la asociatie, actul de proprietate;

h) sa modifice instalatiile de distributie a utilitatilor in interiorul unui condominiu sau al unui apartament din cadrul unui condominiu numai in conditiile legii, pe baza referatului tehnic de specialitate emis de furnizorul utilitatii, in care se arata efectele modificarii instalatiei respective. Pe baza acestui referat, comitetul executiv va hotari asupra efectuarii modificarii. In cazul producerii locale, la nivel de condominiu, a energiei termice si a apei calde de consum, nu este necesar referatul tehnic mentionat;

i) nu pot ocupa functii in comitetul executiv si in comisia de cenzori membri avand grade de rudenie, pana la gradul al 4-lea inclusiv.


Puteti sa apelati cu incredere la mediator atunci cand aveti un conflict cu proprietarii rau-platnici.


MEDIATOR Tel : 0723.575.737

mediatorturcubogdan@gmail.com


Extras din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizare asociatiilor de proprietari , republicata

Art. 20. - (1) Proprietarii care isi instraineaza apartamentele sau spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta sunt obligati ca la intocmirea formelor de instrainare sa faca dovada achitarii la zi a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari.

(2) Notarii publici nu vor autentifica actele de instrainare fara o adeverinta din partea sociatiei de proprietari, care sa reprezinte dovada achitarii la zi a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, eliberata in original sub semnatura presedintelui si a administratorului asociatiei de proprietari, cu precizarea numelui si prenumelui acestora, si cu stampila asociatiei de proprietari. Actele de instrainare incheiate cu nerespectarea acestei obligatii sunt nule de drept.

(3) In cazul existentei unor datorii catre asociatia de proprietari, instrainarea proprietatii se poate face numai daca se introduce in contract o clauza privitoare la preluarea datoriilor de catre cumparator.


Art. 50. - (1) Asociatia de proprietari are dreptul de a actiona in justitie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit.

(2) Actiunea asociatiei de proprietari este scutita de taxa de timbru.

(3) Sentinta data in favoarea asociatiei de proprietari, pentru sumele datorate de oricare proprietar, poate fi pusa in aplicare pentru acoperirea datoriilor prin orice modalitate permisa de Codul de procedura civila”


Art. 51. - (1) Asociatia de proprietari are un privilegiu imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentelor si altor spatii proprietati individuale ale proprietarilor din condominiu, precum si un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de cota de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, dupa cheltuielile de judecata datorate tuturor creditorilor in interesul carora au fost facute.

 (2) Privilegiul se inscrie in registrul de publicitate imobiliara al judecatoriei, la cererea presedintelui asociatiei de proprietari, pe baza extraselor de pe ultima lista lunara de plata a cotelor de contributie din care rezulta suma datorata cu titlu de restanta. Privilegiul se radiaza la cererea presedintelui asociatiei de proprietari sau a proprietarului, pe baza chitantei ori a altui inscris prin care asociatia confirma plata sumei datorate.


Puteti sa apelati cu incredere la mediator atunci cand aveti un conflict cu conducerea blocului.


MEDIATOR Tel : 0723.575.737

mediatorturcubogdan@gmail.com


Potrivit Art. 30. alin (1) din Legea 230/2007 privind infiintarea si organizarea asociatiei de proprietari republicata, Comitetul executiv, reprezentat de presedintele asociatiei de proprietari, are urmatoarele atributii:

Litera a) duce la indeplinire hotararile adunarii generale si urmareste respectarea prevederilor legale, a statutului si a acordului de asociere ale asociatiei de proprietari;

Litera f) supravegheaza desfasurarea tuturor activitatilor din cadrul asociatiei de proprietari, in mod special situatia incasarilor si platilor lunare;

Litera g) pentru scopul si activitatile asociatiei de proprietari, angajeaza si demite, incheie si reziliaza contracte;

Litera i) initiaza sau apara in procese, in nume propriu sau in numele proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari, interesele legate de cladire;


Art. 32. alin.(2) din Legea 230/2007 privind infiintarea si organizarea asociatiei de proprietari republicata 


„ Pentru neindeplinirea atributiilor ce le revin, membrii comitetului executiv, inclusiv presedintele asociatiei de proprietari, raspund personal sau in solidar, dupa caz, in fata legii si a proprietarilor pentru daunele si prejudiciile cauzate proprietarilor in mod deliberat.”


Raspunderea civila a presedintelui ,comitetului executiv, administratorului, cenzorului in cadrul asociatiei de proprietari:


Raspunderea pentru fapta proprie

Art. 1357 Cod Civil

Conditiile raspunderii

(1) Cel care cauzeaza altuia un prejudiciu printr-o fapta ilicita, savarsita cu vinovatie, este obligat sa il repare.

(2) Autorul prejudiciului raspunde pentru cea mai usoara culpa.


Raspunderea penala a presedintelui,comitetului executiv administratorului, cenzorului in cadrul asociatiei de proprietari


Art. 214 Cod Penal 

Gestiunea frauduloasa forma simpla.

Pricinuirea de pagube unei persoane, cu rea-credinta, cu ocazia administrarii sau conservarii bunurilor acesteia, de catre cel care are ori trebuie sa aiba grija administrarii sau conservarii acelor bunuri, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

Varianta agravanta consta in dobandirea unui folos material si se pedepseste cu inchisoarea de la 3 ani la 10 ani


Potrivit Art. 38. din Legea 230/2007 privind infiintarea si organizarea asociatiei de proprietari republicata - Pentru protejarea intereselor proprietarilor si ale asociatiei de proprietari impotriva riscurilor aferente activitatii de administrare intr-un condominiu, administratorii de imobile, persoane fizice sau juridice, de drept public ori de drept privat, pot incheia polite de asigurare de raspundere civila profesionala.


Art.215 Cod Penal

In cazul presedintelui cat si a administratorului, daca acestia s-au insusit , folosit sau traficat in scopuri personale bunurile ce constituie obiectul activitatilor de gestionare sau administrare, avem de a face cu infractiunea de delapidare, prevazuta de art.215 Cod penal, care se sanctioneaza cu inchisoarea de la 1-15 ani.

In situatia, producerii unor pagube mai mari de 200.000 lei, sau a unei perturbari deosebit de grave cauzate functionarii asociatiei de proprietari, se pedepseste cu inchisoarea de la 10 la 20 ani.


Pentru a te informa cum poti sa trimiti o invitatie la mediere si ce efecte juridice are un acord de mediere suna de luni pana vineri intre orele 09:00-18:00 la :

0723.575.737

Sau lasa un mesaj pe adresa de e-mail:turcubs@yahoo.com


Noi suntem aici pentru tine!