Partaj matrimonial

Biroul de Mediator Turcu Silviu-Bogdan va ajuta sa ajungeti la o intelegere privind partajul matrimonial in urmatoarele situatii:

1.PARTAJ BUNURI COMUNE IN CAZ DE DIVORT:


Daca sotii divortati opteaza pentru un partaj al bunurilor comune prin mediator, inainte de introducerea unei cereri de chemare in judecata avand acelasi obiect, partile interesate beneficieaza de o reducere la taxa judiciara de timbru de 2,5% din valoarea bunurilor partajabile, in loc de 5% , cat ar plati in mod normal la un partaj clasic prin intermediul instantei de judecata. (vezi art.11, alin.1, litera a din OUG nr.80/2013, privind taxele judiciare de timbru care a intrat in vigoare la data de 29.06.2013).

Când sotii aflati în conflict, avand ca obiect partajul, au ajuns la o întelegere, se poate redacta de catre mediator un acord scris, care va cuprinde toate clauzele consimţite de acestia.
Intelegerea partilor nu trebuie sa cuprinda prevederi care aduc atingere legii si ordinii publice.
Intelegerea partilor poate fi afectata, în conditiile legii, de termene si conditii.
In cazul în care partajul vizează transferul dreptului de proprietate privind bunurile imobile, precum si al altor drepturi reale, sub sanctiunea nulitatii absolute, acordul de mediere redactat de către mediator va fi prezentat instantei de judecata, pentru ca aceasta, avand la baza acordul de mediere, sa verifice conditiile de fond şi de forma emitand o hotarare judecatoreasca, executorie ,după caz, cu respectarea
procedurilor legale.

MEDIATOR: 0723.575.737
mediatorturcubogdan@gmail.com

2. PARTAJ BUNURI COMUNE IN TIMPUL CASATORIEI:


Sotii pot imparti in timpul casatoriei bunurile comune, in tot sau in parte, printr-un acord de mediere.
Raportat la art.358 din Codul Civil, sub sanctiunea nulitatii absolute, acordul de mediere, trebuie inaintat notarului pentru ca intelegerea partilor sa fie autentificata, in caz de buna-invoiala, ori pe cale judecatoreasca in caz de neintelegere.
Bunurile atribuite fiecarui sot devin bunuri proprii, iar bunurile neimpartite raman bunuri comune.

MEDIATOR: 0723.575.737
mediatorturcubogdan@gmail.com

3.SCHIMBAREA REGIMULUI MATRIMONIAL IN TIMPUL CASATORIEI :


In situatia unor neintelegeri intre soti privind schimbarea regimului matrimonial in timpul casatoriei, se poate apela la mediator.
Potrivit art.369 din Codul civil dupa cel putin un an de la incheierea casatoriei, sotii pot, ori de cate ori doresc, sa inlocuiasca regimul matrimonial existent cu un alt regim matrimonial ori sa-l modifice, cu respectarea conditiilor prevazute de lege pentru incheierea conventiilor matrimoniale.

Pentru a fi opozabile tertilor, acordul de mediere privind conventiile matrimoniale ce au ca obiect bunuri imobile sau mobile trebuie prezentat notarului pentru a fi inscris in Registrul National notarial al regimurilor matrimoniale, organizat potrivit legii.

MEDIATOR: 0723.575.737
mediatorturcubogdan@gmail.com


    Codul civil prevede in cazul casatoriei urmatoarele regimuri juridice de detinere a bunurilor:
• Regimul comunitatii legale;
• Regimul separatiei de bunuri;
• Regimul comunitatii conventionale.

A. Regimul comunitatii legale:

Potrivit art. 339 Cod civil bunurile dobandite in timpul regimului comunitatii legale de oricare dintre soti sunt, de la data dobandirii lor bunuri comune in devalmasie ale sotilor.
Calitatea de bun comun nu trebuie sa fie dovedita.
Potrivit art 341 Cod civil veniturile din munca, sumele de bani cuvenite cu titlu de pensie in cadrul asigurarilor sociale si altele asemenea, precum si veniturile cuvenite în temeiul unui drept de proprietate intelectuala sunt bunuri comune, indiferent de data dobandirii lor, insa numai în cazul în care creanta privind incasarea lor devine scadenta in timpul comunitatii.
Potrivit art. 349, alin.2 Cod Civil calitatea de asociat intr-o societate este recunoscuta sotului care a aportat bunul comun, dar partile sociale sau actiunile sunt bunuri comune. Sotul asociat exercita singur drepturile ce decurg din aceasta calitate si poate realiza singur transferul partilor sociale, ori, dupa caz, al actiunilor detinute.
Calitatea de asociat poate fi recunoscuta si celuilalt sot, dacă acesta si-a exprimat vointa in acest sens. In acest caz, fiecare dintre soti are calitatea de asociat pentru partile sociale sau actiunile atribuite in schimbul a jumatate din valoarea bunului, daca, prin conventie, sotii nu au stipulat alte cote-parti. Partile sociale sau actiunile ce revin fiecaruia dintre soti sunt bunuri proprii.
Potrivit art.340 Cod civil nu sunt bunuri comune, ci bunuri proprii ale fiecarui sot:

a) Bunurile dobandite prin mostenire legala, legat sau donatie, cu exceptia cazului in care dispunatorul a prevazut, in mod expres, ca ele vor fi comune;
b) Bunurile de uz personal ;
c) Bunurile destinate exercitarii profesiei unuia dintre soti, daca nu sunt elemente ale unui fond de comert, care face din comunitatea de bunuri;
d) Drepturile patrimoniale de proprietate intelectuala asupra creatiilor sale si asupra semnelor distinctive pe care le-a înregistrat;
e) Bunurile dobandite cu titlu de premiu sau recompensa, manuscrisele stiintifice sau literare, schitele si proiectele artistice, proiectele de inventii si alte asemenea bunuri;
f) Indemnizatia de asigurare si despagubirile pentru orice prejudiciu material sau moral adus unuia dintre soti;
g) Bunurile, sumele de bani sau orice valori care inlocuiesc un bun propriu, precum si bunul dobandit în schimbul acestora;
h) Fructele bunurilor proprii;
i) Partile sociale sau actiunile de la societate ce revin prin actul de constituire initial sau actualizat, fiecaruia dintre soti. 
Dovada ca un bun este propriu se poate face intre soti prin orice mijloc de proba. 
Pentru bunurile mobile dobandite anterior casatoriei, inainte de incheierea acesteia se intocmeste un inventar de catre notarul public, sau sub semnatura privata, daca partile convin astfel.
In lipsa inventarului, se prezuma, pana la proba contrara, ca bunurile sunt comune.
Fiecare sot poate administra si dispune liber de bunurile sale proprii, in conditiile legii.

Lichidarea comunitatii de bunuri se poate face si prin mediator.

Cand sotii au ajuns la o intelegere mediata, privind lichidarea comunitatii de bunuri, acordul rezultat din mediere, sub sanctiunea nulitatii absolute trebuie validat prin act autentic notarial sau hotarare judecatoreasca.
Chiar daca exista un acord de mediere, fostii soti raman coproprietari in devalmasie asupra bunurilor comune pana la stabilirea cotei-parti ce revine fiecaruia, prin validarea conventiei de catre notarul public sau instanta de judecata.
Cand comunitatea inceteaza prin decesul unuia dintre soti, in caz de neintelegeri lichidarea bunurilor se poate face prin acord de mediere incheiat intre sotul supravietuitor si mostenitorii sotului decedat.
In acest caz, obligatiile sotului decedat se divid între mostenitori proportional cu cotele ce le revin din mostenire.


DATORIILE COMUNE ALE SOTILOR
Potrivit art. 351 din Codul civil sotii raspund cu bunurile comune pentru:
a) obligatiile nascute în legatura cu conservarea, administrarea sau dobandirea bunurilor comune;
b) obligatiile pe care le-au contractat împreună;
c) obligatiile asumate de oricare dintre soti pentru acoperirea cheltuielilor obisnuite ale casatoriei;
d) repararea prejudiciului cauzat prin insusirea, de catre unul dintre soti, a bunurilor apartinand unui tert, in masura in care, prin aceasta, au sporit bunurile comune ale sotilor.

In masura în care obligatiile comune nu au fost acoperite prin urmarirea bunurilor comune, sotii raspund solidar, cu bunurile proprii. In acest caz, cel care a platit datoria comuna se subroga in drepturile creditorului pentru ceea ce a suportat peste cota-parte ce i-ar reveni din comunitate daca lichidarea s-ar face la data platii datoriei.
Sotul care a platit datoria comuna în conditiile de mai sus are un drept de retentie asupra bunurilor celuilalt sot pana la acoperirea integrala a creantelor pe care acesta i le datoreaza.

MEDIATOR: 0723.575.737
mediatorturcubogdan@gmail.com

B. Regimul matrimonial al separatiei de bunuri


Biroul de Mediator Turcu Silviu-Bogdan va ajuta sa clarificati neintelegerile dintre soti privitoare la regimul matrimonial al separatiei de bunuri.
Desi medierea se bazeaza pe nevoile si interesele sotilor, atunci cand se incheie un acord de mediere , acesta trebuie sa nu contravina legii ; in acest sens va prezentam mai jos prevederile legale privitoare la regimul matrimonial al separatiei de bunuri.

Extras din Codul Civil
„Art. 360 (1) Fiecare dintre soti este proprietar exclusiv in privinta bunurilor dobandite inainte de incheierea casatoriei, precum si a celor pe care le dobandeste în nume propriu dupa aceasta data.
(2) Prin conventie matrimoniala, partile pot stipula clauze privind lichidarea acestui regim în functie de masa de bunuri achizitionate de fiecare dintre soti in timpul casatoriei, în baza careia se va calcula creanta de participare. Daca partile nu au convenit altfel, creanta de participare reprezinta jumatate din diferenta valorica dintre cele doua mase de achizitii nete si va fi datorata de catre sotul a carui masa de achizitii nete este mai mare, putand fi platita în bani sau în natura.

Inventarul bunurilor mobile
Inventarul bunurilor mobile se poate face la mediator, atunci cand partile nu se inteleg, dar acordul sotilor trebuie validat de notar.

Art 361 Cod Civil
(1) La adoptarea regimului , notarul public întocmeste un inventar al bunurilor mobile proprii, indiferent de modul lor de dobandire.
(2) Se poate întocmi un inventar si pentru bunurile mobile dobandite în timpul separatiei de bunuri.
(3) In toate cazurile, pentru opozabilitate fata de terti, inventarul se anexeaza la conventia matrimoniala, supunandu-se acelorasi formalitati de publicitate ca si conventia matrimoniala.
(4) In lipsa inventarului se prezuma, până la proba contrara, ca dreptul de proprietate exclusiva apartine sotului posesor.
(5) Daca bunul a fost dobandit printr-un act juridic supus, potrivit legii, unei conditii de forma pentru validitate ori unor cerinte de publicitate, dreptul de proprietate exclusiva nu se poate dovedi decat prin inscrisul care îndeplineste formele cerute de lege.

Art.362 Cod Civil - Proprietate comuna pe cote-parti

(1) Bunurile dobandite impreuna de soti apartin acestora in proprietate comuna pe cote-parti, în conditiile legii.
(2) Dovada coproprietatii se face in conditiile art. 361 , care se aplica in mod corespunzator.

Art. 363 Folosinţa bunurilor celuilalt sot

Sotul care se foloseste de bunurile celuilalt sot fara impotrivirea acestuia din urma are obligatiile unui uzufructuar, cu exceptia celor prevazute la art. 723, 726 si 727 Cod Civil. El este dator sa restituie numai fructele existente la data solicitarii lor de către celalalt sot sau, după caz, la data incetarii ori schimbarii regimului matrimonial.

(2) Daca unul dintre soti incheie singur un act prin care dobandeste un bun, folosindu-se, in tot sau in parte, de bunuri apartinand celuilalt sot, acesta din urma poate alege, în proportia bunurilor proprii folosite fara acordul sau, intre a reclama pentru sine proprietatea bunului achizitionat si a pretinde daune-interese de la sotul dobanditor. Proprietatea nu poate fi insa, reclamata decat inainte ca sotul dobanditor sa dispuna de bunul dobandit, cu exceptia cazului in care tertul dobanditor a cunoscut ca bunul a fost achizitionat de catre sotul vanzator prin valorificarea bunurilor celuilalt sot.

Art. 364 Raspunderea pentru obligatiile personale

(1) Niciunul dintre soti nu poate fi tinut de obligatiile nascute din acte savarsite de celalalt sot.

(2) Cu toate acestea, sotii raspund solidar pentru obligatiile asumate de oricare dintre ei pentru acoperirea cheltuielilor obisnuite ale casatoriei si a celor legate de cresterea si educarea copiilor.

Art. 365 Dreptul de retentie

La incetarea regimului separatiei de bunuri, fiecare dintre soti are un drept de retentie asupra bunurilor celuilalt pana la acoperirea integrala a datoriilor pe care le au unul fata de celalalt.

MEDIATOR: 0723.575.737

C) Regimul matrimonial conventional


Biroul de Mediator Turcu Silviu-Bogdan va ajuta sa clarificati neintelegerile dintre soti privitoare la regimul matrimonial conventional.
Desi medierea se bazeaza pe nevoile si interesele sotilor, atunci cand se incheie un acord de mediere , acesta trebuie sa nu contravina legii ; in acest sens va prezentam, mai jos, prevederile legale privitoare la regimul matrimonial al regimului matrimonial conventional.

Extras din Codul civil

Art. 366 - Cod civil

Regimul comunitătii conventionale se aplica atunci cand, în conditiile si limitele prevazute în prezenta sectiune, se deroga, prin conventie matrimoniala, de la dispozitiile privind regimul comunitatii legale.

Art. 367 Cod civil - Obiectul conventiei matrimoniale

In cazul in care se adopta comunitatea conventionala, conventia matrimoniala se poate referi la unul sau mai multe dintre urmatoarele aspecte:

a) includerea in comunitate, în tot ori, în parte, a bunurilor dobandite sau a datoriilor proprii nascute inainte ori dupa incheierea casatoriei, cu exceptia bunurilor prevazute la art. 340 lit. b) si c) Cod Civil (bunurile de uz personal;bunurile destinate exercitarii profesiei unuia dintre soti, daca nu sunt elemente ale unui fond de comert care face parte din comunitatea de bunuri;

b) restrangerea comunitatii la bunurile sau datoriile anume determinate în conventia matrimoniala, indiferent daca sunt dobandite ori, după caz, nascute inainte sau in timpul casatoriei, cu exceptia obligatiilor prevazute la art. 351 lit. c) Cod civil(obligatiile asumate de oricare dintre soti pentru acoperirea cheltuielilor obisnuite ale casatoriei);

c) obligativitatea acordului ambilor soti pentru incheierea anumitor acte de administrare; in acest caz, daca unul dintre soţi se afla in imposibilitate de a-si exprima vointa sau se opune in mod abuziv, celalalt sot poate sa incheie singur actul, insa numai cu încuviintarea prealabila a instantei de tutela;

d) includerea clauzei de preciput; executarea clauzei de preciput se face în natura sau, daca acest lucru nu este posibil, prin echivalent, din valoarea activului net al comunitatii;

e) modalitati privind lichidarea comunitatii conventionale.

In masura in care prin conventie matrimoniala nu se prevede altfel, regimul juridic al comunitatii conventionale completeaza cu dispozitiile legale privind regimul comunitatii legale.

Biroul de mediator Turcu Silviu Bogdan, poate ajuta sotii in conflict sa ajung la un acord privind modificarea conventionala a regimurilor matrimoniale descrise mai sus.

Desi medierea se bazeaza pe nevoile si interesele sotilor, atunci cand se incheie un acord de mediere , acesta trebuie sa nu contravina legii ; in acest sens va prezentam mai jos prevederile legale privitoare la modificarea regimurilor matrimoniale.

Extras din Codul civil

Art. 369 Conditii privind modificarea conventionala a regimului matrimonial

(1) Dupa cel putin un an de la incheierea casatoriei, sotii pot, ori de cate ori doresc, sa inlocuiasca regimul matrimonial existent cu un alt regim matrimonial ori sa il modifice, cu respectarea conditiilor prevazute de lege pentru incheierea conventiilor matrimoniale.

Mediatorul poate sa ajute sotii aflati in conflict sa ajunga la o intelegere numit acord de mediere in ceea ce priveste modificarea conventionala a regimului matrimonial.


Sub sanctiunea nulitatii absolute acordul de mediere trebuie validat de notar sau de instanta de judecata, pentru a fi inscris in Registrul national notarial al regimurilor matrimoniale, organizat potrivit legii.

(3) Creditorii prejudiciati prin schimbarea sau lichidarea regimului matrimonial pot formula actiunea revocatorie in termen de un an de la data la care au fost îndeplinite formalitatile de publicitate sau, după caz, de cand au luat cunostinta mai inainte de aceste imprejurări pe alta cale.

(4) Creditorii prevazuti la alin. (3) pot invoca oricand, pe cale de exceptie, inopozabilitatea modificarii sau lichidarii regimului matrimonial facute în frauda intereselor lor.

MEDIATOR: 0723.575.737
mediatorturcubogdan@gmail.com